Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim

czwartek, 29 października 2015

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce rusza nabór wniosków o dofiansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 dla Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy,Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.


Termin naboru wniosków: 23 listopada 2015 r. - 4 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 68 352 900,00 zł.
Wkład własny: 5 % wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Minimalna wartość projektu: 250 000,00 zł

Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

 
Typy projektów
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  • wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników,
  • bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
 lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby w wieku od 50 roku życia ,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne.


Zapraszamy do współpracy!