Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubuskim

piątek, 15 stycznia 2016

Zapraszamy do aplikowania w konkursie nr RPLB.06.03.01-IZ.0008 K01/15, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy organizowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r. – 1 lutego 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 000 000, zł

Wkład własny: 5% wartości projektu

Minimalna wartość projektu: 100 000, 00 zł

 

Przedmiot konkursu
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby  
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego  
  w dniu przyznania wsparcia na osobę,
 • usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe),
 • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  
  w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.
   
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.


Grupa docelowa

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób spełniających jeden      
z poniższych warunków:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 
 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 42 239 79 86 lub biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !