Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim

wtorek, 05 kwietnia 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 dla Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w regionie.


Termin naboru wniosków: 2 maja 2016 r. – 16 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinasowanie: 24 382 029,41 zł.

Wkład własny: 5% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 500 000 zł


Przedmiot konkursu:

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę,
 3. Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:
  • usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
  • wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, należące 
co najmniej do jednej z poniższych grup

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Zapraszamy do współpracy !