Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

piątek, 16 grudnia 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów  na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dla Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Termin naboru wniosków: 9 stycznia 2017 r. – 27 stycznia 2017 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 22 000 000,00 zł
Wkład własny: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Przedmiot konkursu

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów:

  • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
  • wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników:
  • bezzwrotne dotacje – przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VII Działania 7.3 mogą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 29 roku życia2 będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby w wieku od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Więcej  informacji można uzyskać pod nr tel 533 300 225 lub pisząc wiadomość na adres e-mail renata.rosinska@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !