Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

czwartek, 11 lutego 2016

Uprzejmie informujemy, że w województwie pomorskim można składać wnioski o odfinansowanie w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 dla Osi priorytetowej 5 Rynek pracy, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa. 


Termin naboru wniosków: 18 lutego 2016 r. – 10 marca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 76 132 941,00 zł

Wkład własny: minimum 10% pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu: 1 000 000, 00 zł.


Przedmiot konkursu:
Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:
 • wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe)
  • kursy, szkolenia, warsztaty,
  • pomoc prawną,
 • wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,
 • wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:
  • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
  • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • IOB,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.


Grupa docelowa
Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość e-mail biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !