Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacje na kapitał obrotowy!

wtorek, 16 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
  • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 2 000 000 000,00 zł w tym:
    • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
    • dla projektów zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim – 1 600 000 000,00 zł
  • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia tj. dla projektów zlokalizowanych w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim – 500 000 000,00 zł

Zaliczka 100%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl