Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dotacja na centra badawczo-rozwojowe

czwartek, 29 sierpnia 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków:  od 26.09.2019 do 14.10.2019
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  350 000 000 PLN, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 50 000 000 PLN
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 300 000 000 PLN.
PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:

  • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr I do rozporządzenia 651/2014 oraz
  • przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy:

  • w odniesieniu do których nie zachodzą przesłanki określone w art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014
  • w przypadku których udzielane wsparcie w ramach projektu nie spowoduje utraty więcej niż 100 miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnisokodawcy na terytorium UE (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP).

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl