Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Doskonalenie zawodowe przedmiotem konkursu 10.3.4 w województwie mazowieckim

poniedziałek, 28 września 2015

Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych ogłosiła  konkurs nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie  oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

 

Termin naboru wniosków: 30 września 2015 r. - 28 października 2015 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 8 388 765,00 zł.

Wkład własny: 10% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.

 

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do zwiększenia szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym.


Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu
Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
Osoby w wieku dorosłym, od 18 r. ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia.Szczegółowych informacji zaczerpnąć można kontaktując się z nami pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc do nas e - mail: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do kontaktu!