Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem

czwartek, 05 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 30.09.2019 r. do 21.10.2019 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  36 806 260,18 PLN
 • Planowany wkład własny:
  -   dla projektów OPS i PCPR 20%
  -   dla pozostałych projektów 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.
W ramach ww. typu projektu możliwe będzie zastosowanie następujących działań wynikających z potrzeb grupy docelowej oraz celu projektu, np.:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.
  -   działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  -   działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),
  -   praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania).
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:
  -   prace społecznie użyteczne,
  -   staże zawodowe, praktyki zawodowe,
  -   subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),
  -   poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,
  -   zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,
  -   poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np.:
  -   sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu policealnego włącznie,
  -   kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:
  -   finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
  -   skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
  -   udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  -   udział w programach psychoterapii/programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,
 • zastosowanie działań uzupełniających w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, np.:
  -   sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
  -   sfinansowanie kosztów dojazdu,
  -   zapewnienie usług asystenckich.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl