Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na żłobki, 10.1 RPO Łódzkiego

środa, 15 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 11 września 2020 r. do 01 października 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 402 404,685 PLN
 • Planowany wkład własny: 9%

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu: Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
  • żłobków
  • klubów dziecięcych
  • opiekuna dziennego
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  • doradztwa zawodowego
  • doradztwa indywidualnego
  • pośrednictwa pracy
  • szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 roku.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Wnioskodawca musi posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/oddziału przedszkolnego lub prowadzeniu innej formy wychowania przedszkolnego.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe z obszaru województwa łódzkiego:

 • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl.