Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

poniedziałek, 20 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 17.02.2020 r. do 24.02.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  7 411 765,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  • uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
  • rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Typ 2 projektu – Regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości realizacji 2 typu projektu określonego w SZOOP EFS wer. 36
 • Rozwój doradztwa zawodowego poprzez:
  • uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,
  • tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),
  • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej.
W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

GRUPA DOCELOWA:

 • Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz z grup defaworyzowanych;
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe ;
 • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.2.2;
 • Młodociani pracownicy;
 • Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, opiekunowie praktyk zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 • Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół  ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl