Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, 3.5 POWER

poniedziałek, 20 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 24.08.2020 do 20.10.2020
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 30 000 000,00 PLN 
Planowany wkład własny: minimum 3% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych: Architektura, urbanistyka i budownictwo, Transport i mobilność, Cyfryzacja i komunikacja, Design i przedmioty codziennego użytku, Zdrowie.

W ramach projektu przewidziana jest obligatoryjnie realizacja wszystkich poniższych działań:

 • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy o dostępności
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego
 • prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego
 • wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych
 • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego
 • podnoszenie kompetencji kadry uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w zakresie zasad projektowania uniwersalnego

Wsparciem nie może zostać objęta osoba z kadry uczelni, która została objęta analogicznym wsparciem w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19.

Maksymalna wartość projektu jest równa 6 000 000,00 PLN.

Kwota wydatków przewidzianych w projekcie związanych z etapem tworzenia centrum wiedzy o dostępności nie może przekroczyć 30% wartości kosztów bezpośrednich.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej 1 uczelnią, gdzie intencją partnerstwa jest budowanie i rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do projektowania uniwersalnego w zakresie obszaru wybranego w projekcie spośród obszarów określonych w kryterium dostępu 5 (tj. I. Architektura, urbanistyka i budownictwo II. Transport i mobilność III. Cyfryzacja i komunikacja IV. Design i przedmioty codziennego użytku V. Zdrowie).

Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

Projekt musi przewidywać zachowanie trwałości w okresie minimum 3 lat od daty zakończenia projektu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia – publiczna lub niepubliczna, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia wiodąca we wdrażaniu idei dostępności, tj.:

 • posiadająca biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inną jednostkę ds. dostępności, funkcjonujące co najmniej od 3 lat,
 • dysponująca kadrą merytoryczną, która ma doświadczenie na gruncie zawodowym we współpracy z osobami niepełnosprawnymi lub organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i kadra ta zostanie zaangażowana w działania Centrum,
 • która realizuje elementy projektowania uniwersalnego w ramach kształcenia na co najmniej jednym kierunku z obszaru wskazanego w kryterium dostępu nr 5 (tj. I. Architektura, urbanistyka i budownictwo II. Transport i mobilność III. Cyfryzacja i komunikacja IV. Design i przedmioty codziennego użytku V. Zdrowie), w ramach którego planuje się uruchomienie Centrum w danym projekcie.

Wnioskodawcą projektu nie może być uczelnia, której przyznano dofinansowanie na uruchomienie działalności centrum wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego w konkursach:

 • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” oraz
 • nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”, o ile nie zrezygnuje z tych samych działań w ww. konkursach.
 • Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, której jednostka naukowa z obszaru wskazanego w kryterium dostępu nr 5, w ramach którego planuje się uruchomienie w projekcie centrum wiedzy o dostępności, na dzień składania wniosku posiada min. kategorię B.
 • Uczelnia – w odpowiedzi na konkurs – może złożyć wyłącznie jeden wniosek – wyłącznie w jednym wybranym obszarze ze wskazanych w kryterium powyżej.

GRUPA DOCELOWA:

Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są przede wszystkim uczelnie, które chcą w ramach swojej struktury powołać centrum wiedzy o dostępności w wybranym przez siebie obszarze.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl.