Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na szkolenia językowe i komputerowe, RPO WŚ

środa, 06 listopada 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 2 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  1 350 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:

 • Nabywanie, uzupełnianie, podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji osób dorosłych (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych), w obszarze ICT i języków obcych, zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją przez realizację:
  • szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji z zakresu języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego);
  • szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych (informatycznych i informacyjnych).
  • Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie ICT i języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.4.2 muszą być skierowane do następującej grupy docelowej:

 • osoby dorosłe zainteresowane potwierdzaniem, nabywaniem, uzupełnianiem, podwyższeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji z obszaru ICT i języków obcych, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

Preferowane są osoby dorosłe powyżej 50 roku życia, a także osoby o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl