Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej – projekty ZIT bis Elbląg, 2.2 RPO Warmińsko-Mazurskiego

piątek, 17 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 18.09.2020 r. do 02.10.2020 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 6 439 379,42 zł
Planowany wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu mogą uzyskać następujące typy projektów wskazane poniżej:

1 typ projektu:

Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - realizowane przez następujące działania:

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

2 typ projektu:

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – realizowane przez następujące działania:

 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

3 typ projektu:

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – realizowane przez następujące działania:

 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji, realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie;);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 358) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie zaplanowane w projekcie musi być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • uczniowie szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i specjalne,
 • nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół/placówek oświatowych,
 • doradcy zawodowi/osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży wspieranych szkół i placówek,
 • placówki systemu oświaty (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wspieranych/pracujących w nich uczniów/nauczycieli).

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl.