Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz wysokiej jakości systemu oświaty, 2.10 POWER!

środa, 03 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:
  • I runda: od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
  • II runda: od 19 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r.
  • III runda: od 6 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 46 750 000,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 3% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu – następujących grup adresatów:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic lub/oraz 
 • pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST.

Projekty konkursowe mogą być realizowane w 3 wariantach:

 • Wariant A – dedykowany tylko dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych,
 • Wariant B – dedykowany tylko pracownikom JST odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych w jednostkach,
 • Wariant AB – adresowany do obu ww. grup.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach.

Niespełnienie powyższego kryterium dostępu będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej.

GRUPA DOCELOWA

W zależności od wybranego wariantu projektu grupę docelową stanowią:

 • Wariant A (dyrektorzy): dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole4 (kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych).
 • Wariant B (kadra JST): przedstawiciele JST:
  • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. m.in. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, a także dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty;
  • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. m.in. inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół, centrów usług wspólnych, radni z komisji oświaty.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl