Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz wsparcia aktywnej integracji, 9.1 RPO Dolnośląskiego!

czwartek, 28 maja 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 25.06.2020 r. do 30.07.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 22 223 500 PLN
  • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych projektu
  • Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być większa niż 454 420 PLN.

PRZEDMIOT KONKURSU:

1) Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii:

a)   Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;

b)   Poradnictwo psychospołeczne, w tym m.in.:

-     integracja i budowanie partnerstwa w grupie,

-     stres i metody radzenia sobie z nim,

-     agresja i metody radzenia sobie z nią.

c)   Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m.in.:

-     treningi w zakresie edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów,

-     treningi postaw asertywnych;

-     treningi w zakresie autoprezentacji;

-     treningi z zakresu zasad współżycia społecznego;

-     treningi w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego;

-     trening zarządzania budżetem domowym i oszczędzania;

-     treningi z zakresu koncentracji uwagi.

d)   socjoterapia;

e)   zajęcia o charakterze terapeutycznym;

f)   coaching, mentoring, tutoring;

g)   poradnictwo/ treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;

h)   warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;

i)    poradnictwo prawne i rodzinne - jako element uzupełniający projekt;

j)    warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji;

k)   doradztwo zawodowe;

l)    warsztaty z zakresu przedsiębiorczości prowadzone lub współprowadzone przez praktyków;

m)    zajęcia z zakresu zawodoznawstwa (w tym możliwość uczestnictwa w spotkaniach poza terenem placówki u konkretnego pracodawcy);

n)  kursy i szkolenia służące podniesieniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji;

o)  staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie, subsydiowane zatrudnienie, prace społecznie użyteczne;

p)  pośrednictwo pracy (w tym tworzenie banku ofert pracy);

q)  pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie usług trenera pracy;

r)   wolontariat.

Instrumenty wskazane w punktach: od a) do i) oraz r) to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Instrumenty wskazane w punktach: od j) do q) to usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

2)   Wsparcie dla osób z otoczenia (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia grupie docelowej):

a)  treningi kompetencji wychowawczych;

b)  treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej oraz wychowawczo – opiekuńczej;

c)   poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe)- jako element uzupełniający projekt;

d)  grupy wsparcia/grupy samopomocowe;

e)  wolontariat (wspólnie z grupą docelową);

f)   pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.);

g)   poradnictwo prawne i rodzinne - jako element uzupełniający projekt.

Instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z otoczenia to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

3) Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji kluczowych pracowników Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich, Ośrodków Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii – jako element uzupełniający projekt.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty: 

  • Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości;
  • organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

GRUPA DOCELOWA:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby przebywające w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii);
  • otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu);
  • pracownicy Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich, Ośrodków Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl