Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz profilaktyki w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży, POWER!

czwartek, 16 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 18.05.2020 r. do 09.06.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 000 000,00 zł 
 • Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:
  • centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 2 040 000,00 PLN (20,40%);
  • południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – 1 758 000,00 PLN (17,58%);
  • wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 866 000,00 PLN (8,66%);
  • północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) – 1 518 000,00 PLN (15,18%);
  • zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 1 614 000,00 PLN (16,14%);
  • śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 2 204 000,00 PLN (22,04%).

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjnoprofilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży, Głównym celem programu profilaktycznego jest wzrost o 60% wiedzy młodzieży uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji Programu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą może być:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
 • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
 • podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wnioskodawca w ramach projektu musi przewidzieć nawiązanie współpracy z:

 • szkołami ponadpodstawowymi oraz
 • podmiotami leczniczymi oraz
 • indywidualnymi praktykami lekarskimi posiadającymi umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie stomatologiczne.

W przeciągu realizacji projektu Wnioskodawca powinien współpracować łącznie z co najmniej 40 ww. podmiotami.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15 - 19 lat.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności powinno zostać skierowane do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej działania będą mogły być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe. Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy. Badania powinny zostać zaproponowane w pierwszej kolejności osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl