Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi, 5.1 POWER!

wtorek, 02 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2020 r. do 21.07.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 12 000 000,00 PLN
  • centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 2 448 000,00 PLN (20,40%);
  • południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – 2 109 600,00 PLN (17,58%);
  • wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 1 039 200,00 PLN (8,66%);
  • północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) – 1 821 600,00 PLN (15,18%);
  • zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 1 936 800,00 PLN (16,14%);
  • śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 2 644 800,00 PLN (22,04%).
  • Planowany wkład własny: 0%

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

 • W wyniku przeprowadzenia konkursu zakłada się wybór realizatorów modułów regionalnych.
 • W ramach niniejszego konkursu w ramach modułów regionalnych realizowane będą zasadnicze działania programu tj. wytypowanie pacjentek do udziału w programie, edukacji zdrowotnej, kwalifikacji do działań fizjoterapeutycznych, wsparcia psychologicznego. Moduł regionalny (MR), będący zasadniczym elementem realizacji programu, obejmować będzie konieczność nawiązania współpracy/partnerstwa z co najmniej pięcioma podmiotami leczniczymi posiadającymi umowę z OW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej lub warunkach oddziału dziennego w rodzaju rehabilitacji ogólnoustrojowej. Współpraca ta ma za zadanie umożliwienie korzystania przez pacjentki z zabiegów fizjoterapeutycznych jak najbliżej miejsca zamieszkania. Zatem wybór podmiotów leczniczych do współpracy na etapie realizacji programu powinien uwzględniać zróżnicowanie regionalne/ lokalne.

Projektodawca zobowiązany jest zaplanować okres realizacji projektu trwający nie dłużej niż do czerwca 2023 roku.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji może ubiegać się:

 • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
 • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
 • podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie onkologia lub chirurgia.

GRUPA DOCELOWA

Program skierowany jest do wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl