Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osobom ze szczególnymi potrzebami, 8.4.2 RPO Małopolskiego

piątek, 26 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 27 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 11 946 771,08 PLN
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach Poddziałania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących  z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Katalog form, które mogą stanowić składową programu outplacementowego opracowywanego przez beneficjenta (operatora) jest katalogiem otwartym, niemniej jednak każdy program ujmuje narzędzia wsparcia wskazane w pkt a - g i tym samym charakteryzuje się kompleksowością i jak najwyższą skutecznością wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

Program typu outplacement obejmuje np.:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika),
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe,
 • staże,
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dostępne wraz  z usługami szkoleniowymi udzielanymi na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej),
 • pomoc finansowa (wsparcie finansowe pomostowe) dla młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego (grantu) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo, wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.
 • Inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia, chyba że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową w ramach niniejszego konkursu stanowią:

 • Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • Osoby odchodzące z rolnictwa.

Programy outplacementowe muszą obejmować wsparciem wszystkie osoby wskazane w grupie docelowej. Beneficjent nie może ograniczyć wsparcia np. tylko dla osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z pominięciem osób odchodzących z rolnictwa.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl