Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, 10.2.1 RPO Świętokrzyskiego!

środa, 16 września 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 12.10.2020 r. do 23.10.2020 r
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 21 900 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 13% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W konkursie można wnioskować o dofinansowanie uwzględniające następujące typy projektów:

TYP 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.

TYP 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
 • staże/praktyki zawodowe;
 • szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

TYP 3. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.

TYP 6. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/ praktykanta/ wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.

TYP 7. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • Lokalne Grupy Działania,
 • Powiatowe Urzędy Pracy / Miejski Urząd Pracy,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Osoby zaliczające się do poniższych grup:

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Wsparcie w/w grup docelowych może dotyczyć jedynie osób powyżej 29 roku życia.

UWAGA! W przypadku organizacji pozarządowych ubiegających się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, grupę docelową muszą stanowić osoby niepełnosprawne.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl