Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, RPO WŚ!

poniedziałek, 04 listopada 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 29.11.2019 r. do 06.12.2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  4 609 000 PLN
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych
  • istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:

 • Wsparcie szkoleniowe (indywidualne lub grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług nie będzie mogło być realizowane samodzielnie, lecz jako uzupełnienie wsparcia finansowego.
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. wsparcie finansowe wraz ze wsparciem pomostowym.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

 • Lokalne Grupy Działania, 
 • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 • posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że ich liczba w projekcie nie przekroczy 20% oraz, że udzielone wsparcie ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl