Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na rozwój infrastruktury badań i innowacji dla województwa łódzkiego!

piątek, 31 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 28 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  30 000 000 zł
  • Planowany wkład własny: Wkład własny może być wnoszony w formie niepieniężnej, do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia wkładu finansowego przez jednostkę naukową lub szkołę wyższą w części gospodarczej projektu w wysokości nie mniejszej niż 2,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Typy Beneficjentów:

  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: 
biuro@forecast.com.pl