Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na programy zdrowotne, 8.6.2 RPO Małopolskiego!

wtorek, 11 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków: od 11 maja 2020 r. do 21 września 2020 r
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 31 790 166,03 PLN
Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 2.

Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

  • Programu profilaktyki raka piersi bądź
  • Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź
  • Programu profilaktyki raka jelita grubego,

Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym, tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi bądź raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ.

W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych, tj. w ramach programu / programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
  • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl