Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na kursy i szkolenia w województwie śląskim, w ramach Działania 11.3

wtorek, 12 listopada 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 28 listopada  2019 r. do 30 grudnia 2019 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  17 138 313,51 PLN
 • Planowany wkład własny: 10 % wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 • Kursy umiejętności zawodowych;
 • Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 • Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 • Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania  zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  • przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  • wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania  zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach.

Działania wymienione w pkt 6 lit. a stanowią wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 6 lit. b.

Typ wsparcia możliwy do realizacji w powiązaniu z co najmniej jednym typem operacji 1 – 5.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • Szkoły ponadpodstawowe  prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
 • Placówki kształcenia ustawicznego;
 • Centra kształcenia zawodowego;
 • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;
 • Pracodawcy/przedsiębiorcy;
 • Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
 • Samorząd województwa;
 • Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
 • Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4  – placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;

 • Placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne;
 • Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 • Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia;

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl