Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na innowacje w MŚP, 2.3 RPO Łódzkiego!

środa, 10 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 16.06.2020 r. do 13.07.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 90 000 000 zł
    • maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.
    • minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
    • maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Definicję MŚP określa załącznik I rozporządzenia 651/2014.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres powyżej 9 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, który reguluje obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerstwie).

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl