Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na działania aktywizacyjne osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO WWM

czwartek, 19 września 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:  od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  999 115,25 PLN

 • Planowany wkład własny: 15 %


PRZEDMIOT KONKURSU:


W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujące typy projektu:

TYP 1

 • Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

  • Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

   • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
   • poradnictwa*,
   • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
   • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
   • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

 • Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • poradnictwa*,
  • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • staży,
  • praktyk zawodowych,
  • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  • kursy i szkolenia zawodowe.

 • Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

  • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

 • Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

  • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
  • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

TYP 2

 • Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:


TYP 1 i TYP 2

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl