Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - 7.4.1 RPO Lubuskiego

wtorek, 08 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 14.12.2020 do 31.12.2020
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 9 764 705,88 PLN
 • Planowany wkład własny: co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

II. Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej1 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach

Kluczowym elementem projektu jest wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej (nie dotyczy WTZ) tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach. Wnioskodawca powinien opisać metody rozwiązywania istotnych społecznie problemów i zidentyfikować obszary wymagające pilnych działań naprawczych oraz pokazać, iż otrzymane wsparcie przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc w istniejących podmiotach integracji społecznej. Wnioski z diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu i jasno wskazywać metodologię tworzenia nowych miejsc na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wskazanych jako grupa docelowa (ilość istniejących miejsc w stosunku do nowo powstających).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),

Beneficjentami mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • Osoby określone w art. 1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym) oraz osób, które brały udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1, 7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami) a także osoby w ich otoczeniu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl