Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

wtorek, 14 kwietnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 06.04.2020 r. do 27.04.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 750 026 PLN
 • Planowany wkład własny: 5%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

 • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej;
 • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl