Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej - RPO Województwa Łódzkiego

poniedziałek, 27 stycznia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 28.02.2020 r. do 16.03.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  496 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

  • powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
  • gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.

GRUPA DOCELOWA:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl