Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowanie dla Przedsiębiorców na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy!

środa, 05 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 50 000 000,00 zł

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Nie podlegają dofinansowaniu działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania - urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, ich serwisowaniem oraz szkoleniami.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który jest Płatnikiem składek i spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę w szczególności czas potrzebny:

 • od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi;
 • na przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego po realizacji Projektu;
 • na przeprowadzenie pomiarów po realizacji Projektu (jeśli Projekt tego wymaga);
 • na zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli Projekt tego wymaga).

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl