Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 8.3.1 RPO Wielkopolskiego!

poniedziałek, 02 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 09.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 27 943 600,00 PLN
  • Planowany wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach naboru można realizować działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej oraz przeszkolenia nauczycieli w powyższym zakresie.

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe może obejmować:

  • zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji w formie zdalnej;
  • kształcenie nauczycieli szkół objętych wsparciem w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

Zakupiony w projekcie sprzęt może być udostępniony nieodpłatnie nauczycielom lub uczniom szkół objętych wsparciem na potrzeby nauki w formie zdalnej.

Zakupiony w projekcie sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół (warunek trwałości).

W ramach przedmiotowego naboru wartość wydatków w ramach crossfinancingu oraz wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może łącznie przekroczyć 75% wydatków projektu.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

W ramach naboru można złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl