Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz samozatrudnienia i przedsiębiorczości, RPO Wielkopolskiego!

wtorek, 31 marca 2020

Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.04.2020 r. do 08.05.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 15 045 541,00 PLN
 • Planowany wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

 • diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
 • szkolenia (indywidualne lub grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomostowe wsparcie finansowe.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt, który będzie zakładał wszystkie powyższe typy wsparcia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są osoby należące do następujących grup docelowych:

 • imigranci oraz reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl