Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, 8.3 RPO Mazowieckiego

piątek, 12 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 29.06.2020 r. do 17.07.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 889 400,00 PLN
  • Planowany wkład własny: minimum 20% wartości projektu

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

  • Typ operacji nr 1 - Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • Typ operacji nr 2 - Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

UWAGA! Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki nad dziećmi (w trakcie trwania jego finansowania ze środków EFS oraz w okresie trwałości).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE

o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się: gminy, osoby fizyczne - prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowią:

  • osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego,
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym,
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. (W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące).

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl