Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

piątek, 01 maja 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 19 491 505,41 zł
 • Planowany wkład własny: 5 % wydatków kwalifikowanych
 • Minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki , spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska.
 • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług:
  • pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

W odniesieniu do typów operacji 1-3:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Działania.

W odniesieniu do typu 4 operacji:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

O dofinansowanie mogą aplikować Wnioskodawcy, których projekty będą realizowane wyłącznie na terenie jednego z subregionów woj. śląskiego lub części danego subregionu.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach konkursu stanowią:

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); – osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl