Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego, 9.4 RPO Podkarpackiego!

piątek, 09 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 12.11.2020 r. do 20.11.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: minimalny wkład własny wynosi 10 % wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektów:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 2. uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych,
 3. kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 1. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
 2. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 4, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

 • organ prowadzący szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
 • pracodawca/organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną o potencjale adekwatnym do założeń projektu, obligatoryjnie w partnerstwie z organem/organami prowadzącymi szkoły, o ile projekt zakłada tworzenie lub modyfikację kierunku kształcenia, objęcie kierunku patronatem i realizację staży uczniowskich przez wnioskodawcę.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Działania 9.4 mogą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły przysposabiające do pracy).
 • Uczniowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 • Nauczyciele w tym nauczyciele kształcenia zawodowego.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
 • Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół tj. m.in.: pracodawcy, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy.
 • Osoby z niepełnosprawnościami w ramach ww. grup.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl