Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz kształcenia zawodowego, RPO 10.2 Kujawsko-Pomorskiego!

poniedziałek, 08 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 16 701 222,62 zł
 • Planowany wkład własny: wkład własny stanowi nie mniej niż 10% wydatków kwalifikowalnych
PRZEDMIOT KONKURSU

 • Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:

a)      realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b)      realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,

c)      realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub  kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

-       dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,

-       organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

-       udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

-       wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,

-       programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,

-       udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ,

d)      realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,

e)      współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

f)       opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g)      wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

h)      włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,

i)       tworzenie klas patronackich w szkołach,

j)       tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

 • Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
 • Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 • organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera wiodącego w projekcie partnerskim).

GRUPA DOCELOWA

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku wsparcia dla podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego:

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
 • uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy (jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w typach projektu);
 • szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe;
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy (jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w typach projektu);
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • opiekunowie praktyk lub staży u podmiotów przyjmujących na staż;
 • nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego;
 • podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • szkoły policealne;
 • słuchacze szkół policealnych.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl