Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz godzenia życia prywatnego i zawodowego, 7.6 RPO Opolskiego

wtorek, 18 sierpnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 31.08.2020 r. do 07.09.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 241 177,00 PLN
 • Planowany wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów

 • Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) , w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
 • Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 , w tym m.in.
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • staże,
  • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
  • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.). (z wyłączeniem osób przebywających na urlopie wychowawczym, w sytuacji gdy nie oczekują one wsparcia aktywizacyjnego)

UWAGA! W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo należy obligatoryjnie zapewnić realizację 4 typu projektu: Dobór poszczególnych form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) chyba, że osoba przystępująca do projektu posiada aktualny IPD. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) . W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego . Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, ze zm.).

UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, w tym m.in. przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
 • dzieci do lat 3,
 • publiczne i niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3,
 • przedsiębiorstwa.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl