Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 9.1 RPO WMA

poniedziałek, 25 maja 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 26.06.2020 r. do 24.07.2020 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 40 891 240,00 PLN
 • Minimalny poziom  wkładu własnego:
  • dla projektów OPS i PCPR 20%,
  • dla pozostałych projektów 8%.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami:

a)      diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

b)      wsparcie w ramach ZAZ i WTZ

 • usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ,
 • wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ,
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ,

c)      tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

d)      wsparcie w ramach CIS i KIS:

 • usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS,
 • tworzenie miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,

e)      usługi aktywnej integracji

 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:
  • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),
  • praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:
  • prace społecznie użyteczne,
  • staże zawodowe, praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),
  • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,
  • kursy i szkolenia zawodowe,
  • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,
 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:
  • finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
  • skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej
   dla osób lub rodzin,
  • udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
   w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • udział w programach psychoterapii/programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

f)       oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);
 • PES zgodnie z definicją PES;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby korzystające z PO PŻ;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w formie dozoru elektronicznego.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl