Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dofinansowania na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, 2.19 POWER!

poniedziałek, 01 marca 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 01.04.2021 r. do 05.05.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 000 000 zł
 • Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie zrealizowany cykl szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Planuje się przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnobudowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej-inspektoraty nadzoru budowlanego
 • urzędy wojewódzkie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • przedsiębiorcy
 • szkoły wyższe
 • jednostki naukowe
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca lub partner spełnią łącznie następujące wymogi:

 • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego w wymiarze co najmniej 60 h lekcyjnych,
 • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wykładów lub szkoleń z zakresu projektowania budynków lub prawa budowlanego w wymiarze co najmniej 100 h lekcyjnych,
 • posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji co najmniej 3 wykładów lub szkoleń w formie zdalnej.

Powyższe doświadczenie dotyczy okresu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany do co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego.

Do tak zdefiniowanej grupy odbiorców zaliczają się m.in.: architekci - w tym architekci wnętrz i krajobrazu, inżynierowie budownictwa, urbaniści, pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym. Istotne jest jednak, że uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia.

W związku z tym, że grupa docelowa jest określona szeroko i może obejmować osoby o różnym doświadczeniu i zakresie zadań, wnioskodawca powinien uwzględnić tę różnorodność i przygotować szkolenia „szyte na miarę” poszczególnych grup odbiorców. Na etapie realizacji projektu Beneficjent powinien także uwzględnić, że pracownicy administracji publicznej brali udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki organizowanych w odrębnym projekcie PO WER. IOK udostępni materiały szkoleniowe w celu zapewnienia, że treści szkoleń nie powielają się.

Konkurs zakłada, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca musi zapewnić możliwość udziału w szkoleniach przedstawicieli grupy docelowej z wszystkich województw.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl