Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Dobra jakość szkolnictwa w konkursie 8.2.3 w województwie lubuskim

czwartek, 01 października 2015

Chcemy Państwu uprzejmie zakomunikować, iż Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15  w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Termin naboru wniosków: 30 września 2015 r. - 30 października 2015 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 21 899 925,32 zł

Wkład własny: 5 % wartości projektu

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł

Przedmiot konkursu

Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra określonego w SzOOP RPO-L2020

Typ projektu:

Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

 

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 • samorządowe instytucje kultury,

 • organizacje pozarządowe,

 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

Grupa docelowa

Grupy odbiorców to:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne,

 • szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,

 • uczniowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty,

 • nauczyciele.