Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Design dla przedsiębiorców, 2.3.5 PARP!

czwartek, 29 października 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

Planowany termin składania wniosków:

 • dla rundy I – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 • dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • dla rundy III - od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie dla projektów:
 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim 8 463 000,00 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie 61 537 000,00 zł

PRZEDMIOT KONKURSU:

W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach w tym:

 • indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących;
 • osób głuchych i słabo słyszących;
 • osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).

Produkt powinien rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

 • uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
 • uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
 • realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu)

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł , natomiast dofinansowania 51 000 zł.
 • Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł
 • Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl