Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Bony na innowacje dla MŚP!

środa, 22 lipca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 1 lipca do 30 września 2020 roku (runda 8)
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 130 000 000,00 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych:
  •  w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł
  • w województwach innych niż mazowieckie: 100 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 15 %
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł
 • Maksymalna intensywność dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r. W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi do objęcia wsparciem.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz § 42 pkt 1 rozporządzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl.