Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Bezzwrotne dotacje na zakładanie działalności gospodarczej w województwie świętokrzyskim

środa, 02 marca 2016

Miło nam poinformować, że w województwie świętokrzyskim ogłoszono kolejny konkurs na rzecz osób chcących założyć własną dziąłalność gospodarczą. Konkurs ogłoszono dla Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.Termin naboru wniosków: 29 marca 2016 r. - 12 kwietnia 2016 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 39 345 600,00 zł
Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.


Przedmiot konkursu:
 1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).
 2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.
 • Lokalne Grupy Działania,
 • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się  
  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  •  kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,
 •  osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się  
  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  •  kobiety,
  • osoby po 50 r. życia,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne,
  • niskowykwalifikowane,
a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;


Zapraszamy do współpracy !