Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywne włączenie społeczne - 9.2.1 RPO Kujawsko-Pomorskiego

wtorek, 01 grudnia 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.09.2020 r. do 29.01.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 8 213 480,37 zł
 • Planowany wkład własny:
  • nie mniej niż 8,00% wydatków kwalifikowalnych – jeżeli wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot ekonomii społecznej, który realizuje zadania merytoryczne w projekcie i ponosi związane z tym wydatki albo
  • nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych – jeżeli wnioskodawcą lub partnerem nie jest podmiot ekonomii społecznej, który realizuje zadania merytoryczne w projekcie i ponosi związane z tym wydatki.

PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym.

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, partnerzy również muszą wpisywać się w powyższy katalog.

GRUPA DOCELOWA:

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

obligatoryjnie:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

dodatkowo:

 • osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów objętych programami rewitalizacji,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl