Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w województwie świętokrzyskim

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Uprzejmie informujemy, że w województwie świętokrzyskim ogłoszono konkurs nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15 dla osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.


Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2015 r. – 15 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 11 000 000,00 zł

Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych


Przedmiot konkursu
 1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania:
  •  narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej;
  • kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
  • aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;
  • reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;
  • terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;
  • wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy)  
   z uwzględnieniem wolontariatu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • CIS i KIS,
  • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Grupa docelowa

Działania muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych:
 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne, dla których ustalono trzeci profil pomocy (oddaleni od rynku pracy), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach programu.

 

Zapraszamy do współpracy !