Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywna integracja, 8.7 RPO Podkarpackiego!

poniedziałek, 09 listopada 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 07 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 3 857 441,24 PLN
 • Planowany wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 • Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:
  • pracy socjalnej,
  • poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną; poradnictwo psychologiczne, będą świadczone, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów,
  • uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,
  • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
  • działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne) stanowiących poszerzenie oferty WTZ.
 • Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie rozwijaniu usług.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),
 • podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

GRUPA DOCELOWA:

 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • osoby z niepełnosprawnością lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami,
  • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
  • osoby korzystające z PO PŻ.
 • Rodziny – to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1.

Jeżeli w projekcie zaplanowano finansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami, odbiorcami wsparcia w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, które spełnią kryteria dostępu do uczestnictwa w programie, są osoby z niepełnosprawnościami.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl