Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja zawodowa w województwie łódzkim

poniedziałek, 09 maja 2016

 Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”
 

Termin naboru wniosków: 30 maja 2016 r. - 10 czerwca 2016 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 47 791 443,00 zł
Wkład własny: 5% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 200 000,00 zł

Przedmiot konkursu
Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:
 • instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:
  • staże,
  • praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskac pod nr tel. 42 239 79 86 albo 533 300 225 lub pisząc do nas wiadomość na adres: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !