Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja zawodowa w ramach konkursu 6.2 w województwie lubuskim

piątek, 08 kwietnia 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w urzędzie pracy - konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16.


Termin naboru wniosków: 02 maja 2015 r. – 09 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 5 882 353,00

Wkład własny: 5% wartości projektu.


Przedmiot konkursu

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Grupa docelowa

Osoby pozostające bez pracy niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w szczególności osoby bierne zawodowo. W ramach Działania 6.2 wsparcie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne


Zapraszamy do współpracy !