Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja zawodowa przedmiotem konkursu 9.1 w województwie lubelskim

czwartek, 22 października 2015

Niebawem rusza nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.


Termin naboru wniosków: 30 października – 30 czerwca
                                              (pierwsza runda: 30.10.15 r. - 28.11.15r.)

Alokacja przeznaczona an dofinansowanie: 30 000 000,00 zł
Wkład własny: 5% wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Przedmiot konkursu:
Wsparcie osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez skuteczną aktywizację zawodową.

Typy projektów:
Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy;
 • staże i/lub praktyki zawodowe;
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy);
 • subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy;
 • wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy;
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
 • Pracodawcy.

Grupa docelowa;
Grupę docelową stanowią:

 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących grup: 
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety; osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 2. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach; prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Zapraszamy do współpracy!