Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w województwie pomorskim

czwartek, 15 października 2015

Informujemy, że z dniem 2 listopada bieżącego roku rusza nabów wniosków na konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

Termin naboru wniosków: 2 listopada 2015 r. - 20 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 94 787 647,00 zł

Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 1 000 000, 00 zł.

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.
Typy projektów: 
 • Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji  
  i  problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:
  • usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), obejmujące m.in:
   • wsparcie psychologiczno-doradcze,
   • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
   • pośrednictwo pracy,
   • warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracyoraz nabywania kompetencji kluczowych,
  • usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:
   • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
   • staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
  • wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:
   • pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia,
   • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • zatrudnienie wspomagane realizowane przy udziale trenera pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami.
 • Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), realizowane w szczególności poprzez tworzenie zachęt  
  do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1), obejmujących m.in.:
  • pokrycie kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne itp.,
  • dodatek relokacyjny.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
 • JST i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • związki zawodowe,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • IOB,
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy,
 • ROT/LOT,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.


Grupa docelowa:
Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące
do wszystkich poniższych grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wsparcie w ramach konkursu jest skierowane wyłącznie do osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

Szczegółowych informacji co do płaszczyny współpracy jak również szczegółów konkursu udzielamy pod nr tel. 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do kontaktu!